Keskkonnamõju tõmbab Vaivara ja Narva-Jõesuu ühise uusasumi koomale

Vaivara valda ja Narva-Jõesuu linna enam kui poolsada elamut kavandanud arendaja on sunnitud keskkonnamõjude tõttu oma plaane kärpima: reovee ärajuhtimise võimalused on piiratud ja ridaelamud teetsooni müra tõttu ei sobi.

Mullu algatasid Vaivara vallavolikogu ja Narva-Jõesuu linnavolikogu kummaski omavalitsuses asuva Tikmani maaüksuse detailplaneeringu, ajendiks OÜ Eravere Grupp soov arendada umbes 18hektarilisel alal elamuehitust.

Arendaja plaan näeb ette 54-56 elamukrunti (sh 29 Vaivara vallas ning 22-24 Narva-Jõesuu linnas - osa ühe-, osa kahepereelamud), kolm ridaelamut ning kaks äri- ja tootmismaad. Kompaktsesse tervikasumisse kuuluksid ka kaks laste mänguväljakut, puurkaev ja reoveepuhasti.

Viimase võimalused seavad aga detailplaneeringu keskkonnamõju hinnanud OÜ Alkranel aruande kohaselt elamute arvule piiri ette.

Laagna oja paneb piiri ette

"Kuna Narva Vesi ei ole nõus, et uue asumi heitvesi suunataks Narva-Jõesuu amortiseerunud kanalisatsioonitorustikku, on ainus võimalus ehitada asumile oma reoveepuhasti," rääkis Alkraneli ekspert Elar Põldvere.

Reoveepuhasti võimsusele seab aga piirid Laagna oja, kuhu puhastatud heitvesi suunatakse - oja veehulk on suviti väga väike ning suudab vastu võtta vaid kuni 33 majapidamise puhastatud heitvee. Lisaks on võimalik rajada kaks kogumiskaevu, mis lubab rajada veel tosin elamut. Seega võimaldab reoveekäitlus lisaks äri- ja tootmishoonetele ehitada kuni 45 majapidamist.

Detailplaneeringu kohaselt Narva-Jõesuu territooriumil paiknevale riigimaale kavandatud kolm ridaelamut asuvad maantee sanitaarkaitsetsoonis, kus inimesi ohustaksid müra ja õhusaaste. Kui arendaja ridaelamutest loobuda ei taha, tuleb rajada mürasein.

Loomade liikumisteed ja radoon pinnases

Kuna planeeringuala paikneb riikliku tähtsusega rohevõrgustiku koridoril, on ala keskosas reserveeritud loomade liikumise tagamiseks sadakonna meetri laiune roheline koridor. Et loomade liikumist mitte häirida, soovitavad keskkonnamõju hindajad sellele alale kavandatud laste mänguväljaku suurust vähendada või sellele teine asukoht leida.

Detailplaneeringuala asub kohati kõrge radoonisisaldusega pinnasega alal, mistõttu keskkonnamõju hindajad toonitavad täpsustava radooniuuringu vajadust enne hoonete ehitamist. "Uuringus peab vajaduse korral välja tooma ka ehitustingimused radooni hoonetesse pääsemise tõkestamiseks," märkis Põldvere.

KÜLLI KRIIS, PR, 13.08.08

Similar articles:

ОбществоГорячие эстонские парни за 20 лет полгорода построили в Сибири

СтроительствоEAS проспонсирует строительство нового променада в Хаапсалу

СтроительствоКаждый четвертый строитель работает за зарплату в конверте

СтроительствоЙыхвиское волостное собрание одобрило строительство ледового холла

СтроительствоНа месте бывшей котельной построят отель


Rating: 0 Votes: 0

Comments

No comments yet. Yours will be the first!